Algemene voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden 2018

Artikel 1. Betaling

 1. Deelnamekosten dienen in elk geval zeven werkdagen vóór aanvang van de cursus of workshop te zijn voldaan, tenzij anders is aangegeven. Betaling van alle diensten, dient te geschieden op een door Kijkpost aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Alle door Kijkpost opgegeven prijzen zijn vrij van BTW.
 2. Kijkpost behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van een cursus of workshop, indien de betaling niet op tijd is ontvangen. De klant is dan betaling verschuldigd conform artikel 2, lid 2.

Artikel 2. Annulering

 1. Annuleringen van overeenkomsten, opdrachten en deelnames aan workshops of cursussen dienen schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van het bericht tot annulering geldt als annuleringsdatum.
 1. Het annuleren van een aanmelding kan tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus.

Annulering – ongeacht de reden – op kortere termijn dan 7 kalenderdagen voor de aanvang of tussentijdse beëindiging geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Kijkpost zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
 1. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Kijkpost aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Kijkpost of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Kijkpost. Kijkpost is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Esther Berends toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover die tekortkoming het gevolg is van opzet en grove schuld aan de zijde van Esther Berends. Als Esther Berends gehouden is deze schade te vergoeden, dan is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
 1. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij Kijkpost meldt.
 1. De klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Kijkpost ter beschikking gestelde gegevens. Kijkpost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens de klant verstrekte informatie. Kijkpost houdt zich te allen tijde aan de uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op haar rustende verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens als door de klant aan Kijkpost ter beschikking gesteld.
 1. Voor zover fysieke activiteiten deel uitmaken van de met Kijkpost gesloten overeenkomst, dienen deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek en wat gezondheid betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan deze activiteiten.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. Het is de klant niet toegestaan door Kijkpost verstrekte documentatie en werkmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken.
 1. Niets van het door Kijkpost gebruikte materiaal mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopie, microfilm, e-mail, geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins

Kijkpost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kijkpost verwerkt uw persoonsgegevens (die nodig zijn voor communicatie en facturatie) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kijkpost verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via esther@kijkpost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kijkpost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Om desgewenst facturen of informatie te versturen

– Kijkpost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kijkpost bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de dienstverlening tenzij u aangeeft deel te willen nemen aan of op de hoogte gehouden wilt worden van toekomstige activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kijkpost verstrekt geen gegevens aan derden behalve indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kijkpost gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kijkpost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esther@kijkpost.nl.

Kijkpost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kijkpost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via esther@kijkpost.nl